bagnails

หมุดย้ำ (RIVET)

ใช้สำหรับตอกยึดติดหรือตกแต่งชิ้นงาน เช่นกระเป๋า เข็มขัด แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องหนังต่างฯ มีหลายรูปแบบและขนาด

วัตถุดิบ: ทองเหลือง,เหล็ก